Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Pressupost

PRESSUPOST ANY 2015
 

ESTAT D'INGRESSOS
A. OPERACIONS CORRENTS
CAP. 1 IMPOSTS DIRECTES 2.148.200'00
CAP. 2 IMPOSTS INDIRECTES 55.000'00
CAP. 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 567.602'00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.322.101'00
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 735.500'00
B. OPERACIONS PATRIMONIALS
     
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 229.917'47
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 33.200'00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00
TOTAL INGRESSOS 5.091.520'47


 

ESTAT DE DESPESES
A. OPERACIONS CORRENTS
CAP. 1 REMUNERACIONS PERSONAL 1.726.339'84
CAP. 2 COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.864.230'15
CAP. 3 INTERESSOS 39.240'00
CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 735.781'00
B. OPERACIONS DE CAPITAL
CAP. 6 INVERSIONS REALS 328.077'56
CAP. 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 120.000'00
CAP. 8 VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS 33.200'00
CAP. 9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 244.651'92
TOTAL DESPESES 5.091.520'47

  

Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut