Turisme
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ajuntament de Ferreries
LOGO

Ordenances no fiscals

Ordenança municipal per a l'accés dels ciutadans als serveis públics mitjançant l'ús de mitjans electrònics
 

Descripció: La present ordenança regula l'ús per l'Administració de l'Ajuntament de Ferreries dels mitjans electrònics en les seves relacions amb els ciutadans i les altres administracions públiques, així cm el desenvolupament de la seva activitat administrativa a través dels tràmits i procediments pertinents, així com el registre electrònic de l'Ajuntament, i garanteix la igualtat en l'accés a dits mitjans, la protecció de dades de caràcter pesonal, l'autenticitat, la integritat, la disponibilitat, la confidencialitat i la conservació de les dades i documents en forma digital.
Afegit el: 13-06-2011

Ordenança de convivència ciutadana
Descripció: Aquesta ordenança té per objecte regular el bon ús de la via pública o facilitar una bona convivència ciutadana.
Afegit el: 05-01-2006

Ordenança d´ús i aprofitament de les platges
Descripció: Aquestes normes tenen per objecte establir les condicions generals que han de complir les diferents instal·lacions així com regular les activitats que es realitzen a les nostres platges, a fi de protegir la salut pública i el medi ambient, així com aconseguir una millora de la imatge del nostre litoral.
Afegit el: 09-09-2004

Ordenança reguladora de renou i les vibracions
Descripció: Aquesta ordenança té per objecte, dins les competències d'aquest Ajuntament, regular les mesures i els instruments necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica al terme municipal, a fi d'evitar i reduir els danys que pugui ocasionar a les persones, els béns o el medi ambient.
(publicada en el BOIB núm. 160 de 22/12/2018)

Ordenança de policia i bon govern
Descripció: A tots els veïns del terme se'ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels serveis municipals i, en general, de tots els serveis que els atribueixen les disposicions vigents
Afegit el: 13-07-2004

Ordenança de circulació i usos de les vies urbanes
Descripció: Aquesta ordenança té per objecte regular la circulació a les vies urbanes del terme municipal de Ferreries.
Afegit el: 13-07-2004

Ordenança de l'ús de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de Ferreries
Descripció: Aquesta ordenança regula les condicions a què s'haurà d'ajustar l'ús de la xarxa de clavegueram i les seves obres i instal·lacions complementàries a la població de Ferreries.
Aprovada pel Ple de dia 22/02/2018 (publicada en el BOIB búm. 73 de dia 14/6/2018)

Ordenança de l'exercici de la venda ambulant
Descripció: L'objecte d'aquesta ordenança és la regulació administrativa dins de l'àmbit del terme municipal de Ferreries de la venda ambulant o no sedentària en mercats periòdics, de caràcter tradicional o de nova implantació, ubicats a llocs o espais determinats i de periodicitat fixa, així com els mercats dedicats a la venda de productes artesanals, els mercats ocasionals i la venda realitzada en llocs instal.lats a la via pública, que només podrà fer-se d’acord amb les condicions i terminis que s'estableixen en aquesta ordenança.
Modificada pel Ple de 28.06.2012 (publicada en el BOIB de 13.9.2012)

Ordenança de tinença d'animals
Descripció: Ordenança que té per objecte regular la tinença d'animals que viuen en l'entorn humà, amb doble finalitat: la protecció de la salut i de la seguretat de les persones, i la protecció dels animals amb la finalitat d'aconseguir el màxim de benestar per a ells, justificat tot açò per la importància que per a un elevat nombre de persones té la seva companyia.
Aprovada pel Ple de dia 27/11/2014 (publicada en el BOIB núm. 77 de dia 23/5/2015)

Ordenança reguladora dels horaris d'establiments de restauració, espectacles públics i activitats recreatives
Publicada en el BOIB 160 de 22-12-2018

Ordenança reguladora de les prestacions econòmiques de l'Àrea de Serveis Socials comunitaris bàsics
Descripció: Ordenança té per objecte determinar les característiques, naturalesa i tipologia de les prestacions dels serveis socials comunitaris bàsics de l'Ajuntament de Ferreries, així com establir el procediment d'accés.
Aprovada pel Ple de dia 29/04/2021 (publicada en el BOIB núm. 58 de dia 4/5/2021)
 


Compartir
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+
Carpeta Ciutadana
Certificat de resident
Casal de Joves
Transport públic
Web Turisme Menorca
Centre de Salut